Menu Close

Members

  • Makoto Yokoo (Kyushu University) – PI
  • Michihiro Kandori (University of Tokyo)
  • Akihisa Tamura (Keio University)
  • Tadashi Sekiguchi (Kyoto University)
  • Kazuhisa Makino (Kyoto University)
  • Toshiji Kawagoe (Future University Hakodate)
  • Hisashi Kashima (Kyoto University)